Küpsiste põhimõtted ja privaatsusavaldus

Kui kasutate meie veebisaiti, võime küsida teie isikuandmeid ja neid töödelda, kui see on vajalik teie tuvastamiseks ja teile teenuste osutamiseks ja teile sõnumite saatmiseks.

Küpsiste kasutamine
Kasutame oma teenustes küpsiseid. Küpsiseid kasutatakse tavaliselt võrguteenustes. Need on väikesed failid, mis tuvastavad külastajaid ja mis edastatakse serverist külastaja arvutisse. Kasutame küpsiseid, et võimaldada külastajatel liikuda meie veebisaidil sama seansi ajal ühest teenusest teise. Külastaja ei näe, et küpsiseid kasutatakse ja see ei mõjuta külastaja arvutit.

Samuti kasutame küpsiseid külastajate liikluse jälgimiseks, et saaksime oma teenuseid täiustada. Külastajate liikluse jälgimine Stockmanni veebiteenustes hõlmab lehtede analüüsi, millele külastajad satuvad ja kust lahkuvad.

Küpsiste kasutamine on ohutu ja need ei kahjusta külastajate arvuteid ega faile. Soovi korral saate küpsised blokeerida kasutatava veebibrauseri seadetes.

Veebisait stockmanngroup.com kasutab Google Analyticsit, mis on Google Inc. analüüsitööriist. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on tekstifailid, et tõhustada stockmanngroup.com saidi kasutamise analüüsi. Küpsised saate blokeerida oma veebibrauseri seadetes. Pange tähele, et kõik veebisaidi funktsioonid ei tööta, kui küpsised on blokeeritud.

Seda veebisaiti kasutades nõustute, et Google töötleb teie andmeid sellel lehel kirjeldatud viisil ja kooskõlas Google’i andmekaitsepoliitikaga. Nii kasutab Google kogutud andmeid.

STOCKMANNI VÄRBAMISE PRIVAATSUSPOLIITIKA

ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (2016/679), artiklid 12, 13 ja 14

1 Vastutav töötleja ja kontakt

Lindex Group plc (ettevõtte kood: 0114162-2)
Aleksanterinkatu 52 B / PO Box 220
FI-00101 Helsinki
Tel. +358 (0)9 1211
E-post: recruitment@stockmann.com

2 Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Registris sisalduvaid isikuandmeid töödeldakse peamiselt värbamismeetmete rakendamiseks ja haldamiseks. Registreerijalt saadud teavet töödeldakse isiku sobivuse hindamiseks ning taotlemise ja valikumenetlusega seotud kontaktide saamiseks. Andmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekul.

Tööle kandideerijate registris sisalduvaid isikuandmeid võidakse töödelda ka volitatud töötleja töötajate valikuga seotud juriidiliste kohustuste täitmise tõendamiseks ja õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, kui töötlemine on kooskõlas volitatud töötleja õigustatud huviga.

Juhul kui kandidaat osutub ametikohale valituks, edastatakse andmed vajalike tööle asumise meetmete võtmiseks Stockmanni personalisüsteemi.

3 Isikuandmete rühmad

Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed ehk isikut puudutav teave on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab selle isiku tuvastamist. See ei hõlma andmeid, millest on identiteet eemaldatud (anonüümsed andmed).

Värbamisprotsessi käigus võime koguda ja töödelda järgmisi Teid puudutavaid isikuandmeid:

 • isikut tuvastavad andmed, nagu eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi või muu selline tunnus;
 • kontaktandmed, nagu aadress, e-posti aadress ja telefoninumbrid;
 • tööandmed, nagu Teie CV, tööajalugu ja muu seotud teave;
 • oskusi ja pädevust puudutavad andmed, nagu Teie haridustase, tunnistused, keeleoskus, andmed läbitud hindamiste kohta ja muud seotud andmed;
 • sobivuskatse andmed (kui menetluse käigus viiakse läbi sobivuskatse), näiteks kirjaliku ja suulise testi tulemused;
 • füsioloogiline teave, näiteks foto (ei ole kohustuslik), video (võimalik).
 • Lisaks kogume ja töötleme isikuandmeid, mille Te esitate meile vestluste ja kandideerimise käigus.
 • Julgeolekukontroll (ainult turvaametikohad Soomes): kaitsepolitseilt julgeolekukontrolli käigus saadud teave. Julgeolekukontrollis töödeldavad andmed on reguleeritud julgeolekukontrolli seaduses (726/2014).

Krediidiaruanne (ainult turvaametikohad Soomes): teenusepakkujalt saadud teave kandidaadi krediidiaruande ja võimalike rikkumiste kohta.

4 Andmete allikad

Otsene suhtlus. Peamiselt kogume teie isikuandmeid teie käest, näiteks kui esitate meile oma CV, täidate meie ankeedi ja annate meile enda kohta teavet töövestlusel.

Kolmandad isikud või avalikud allikad. Võime saada teid puudutavaid andmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks:

 • soovitajatelt, kelle olete meile esitanud;
 • kolmandatelt isikutelt, nagu talendiagentuurid või oskuste hindamise ettevõtted;
 • välised veebilehed, kui olete sellistele lehtedele viidanud, näiteks LinkedIn;
 • potentsiaalse krediidikontrolli korral kontrollitud kohalikult partnerilt.

Kogume selliseid andmeid ainult siis, kui oleme teid kogumisest teavitanud ja teie nõusolekul.

5 Profiilianalüüs või automatiseeritud otsuste tegemine

Selleks, et hinnata värbamisprotsessis isiku sobivust, hinnatakse taotleja sobivust, võimeid ja pädevust vaba ametikoha kirjelduse seisukohast. Selles aruandes toodud teabe põhjal koostatakse taotleja profiil. Taotlejate profiilianalüüsi tegemine ei hõlma automatiseeritud otsuste tegemist.

6 Andmete saajad

 • Värbamissüsteemi pakkuja: TalentAdore Oy
 • Kontrollitud kohalik krediidikontrolli partner: krediidiandmete kontrollimiseks esitab registripidaja vajalikke isikut tõendavaid andmeid.
 • Talendiagentuurid: taotlusprotsessis sisalduvaid andmeid jagatakse ülesandega tegeleva talendiagentuuriga.
 • Julgeolekuluureteenistus: registripidaja võib esitada päringu ja isikut tõendavad andmed uurimist läbiviivale asutusele.
 • Seaduse alusel avalikustamine ametiasutustele, näiteks kohustusliku sotsiaalkindlustuse korraldamiseks ja kuritegude uurimisel (politsei).

7 Andmete edastamine riikidesse väljaspool ELi või EMP

Andmeid ei edastata väljapoole ELi ega EMPd.

8 Isikuandmete säilitamise ajad

Kogutud andmeid säilitatakse ainult 18 kuud ja ulatuses, mis on vajalik esialgsel või sellele vastavatel eesmärkidel, milleks isikuandmeid koguti. Säilitamisperiood sõltub ja on kooskõlas kohalike andmete säilitamise seadustega.

Nõusoleku alusel töödeldavad andmed kustutatakse nõusoleku tagasivõtmisel.

Vastutav töötleja võib oma õigustatud huvist lähtuvalt säilitada andmeid nii kaua, kuni see on vajalik õigustatud huvi kaitsmiseks. Sellisel juhul põhinevad andmete säilitamise ajad aegumistähtaegadel.

9 Õigus tutvuda andmetega ja õigus andmete parandamisele

Õigus saada teavet

Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, milliseid andmeid ja mis eesmärgil kogutakse, milline on andmete töötlemise õiguslik alus ja kellele andmeid avaldatakse.

 

Õigus tutvuda andmetega

Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, milliseid andmeid säilitatakse tema kohta andmefailis, kuidas ja millistel eesmärkidel andmeid kasutatakse. Vastava taotluse korral peab vastutav töötleja esitama töödeldavate isikuandmete koopia. Koopia esitamine ei tohi kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.

 

Õigus andmete parandamisele

Andmesubjektil on õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad ebaõiged ja ekslikud isikuandmed. Kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, on tal õigus nõuda vastutavalt töötlejalt nende andmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida.

 

Võttes arvesse andmete kasutamise eesmärki, on andmesubjektil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist. Andmesubjekt vastutab eelkõige vastutava töötleja teavitamise eest oma isikuandmetega seotud muudatustest või puudustest. Vastutav töötleja on kohustatud parandama viivitamatult mistahes tuvastatud vead.

Vastutav töötleja teavitab iga andmete saajat, kellele isikuandmed on avalikustatud, igasugusest isikuandmete parandamisest ja isikuandmete täiendamisest, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebamõistlikke jõupingutusi.

10 Õigus andmete kustutamisele

Andmesubjektil on õigus nõuda, et vastutav töötleja kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita ELi või kohalike õigusaktidega ette nähtud juriidilist kohustust.

Andmeid ei ole vaja kustutada, isegi kui seda nõutakse, kui vastutaval töötlejal on õigus andmeid töödelda õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. Vastutav töötleja peab isikuandmete kustutamisest teavitama kõiki andmete saajaid, kellele isikuandmed on avalikustatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebamõistlikke jõupingutusi.

11 Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, millisel juhul on vastutav töötleja üldjuhul kohustatud isikuandmed kustutama, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise (kustutamise) piiramist;
 • vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Kui andmesubjekt on nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist, võib isikuandmeid töödelda ainult andmesubjekti nõusolekul (välja arvatud andmete säilitamine), õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses Euroopa Liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga.

Vastutav töötleja peab isikuandmete töötlemise piiramisest teavitama kõiki andmete saajaid, kellele isikuandmed on avalikustatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebamõistlikke jõupingutusi.

Värbamissüsteemis TalentAdore säilitatakse isikuandmeid Talent Community funktsioonis 24 kuud (säilitamisperiood) Talent Communityga liitumisest või sellesse lisamisest arvates. Selle säilitamisperioodi lõppedes küsitakse isikult aktiivselt, kas ta soovib kogukonna liikmena jätkata. Aktiivse nõusoleku korral võib isik jätkata kogukonna liikmena pikema aja jooksul, vastasel juhul kustutatakse tema isikuandmed selle säilitamisperioodi lõpus automaatselt.

12 Õigus nõusolek tagasi võtta ja õigus esitada vastuväiteid

Andmesubjektil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel teostatud töötlemise seaduslikkust. Vastuväidete esitamise õigust ei ole niivõrd, kuivõrd isikuandmete töötlemine põhineb lepingul ja on vajalik selle täitmiseks või kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine põhineb vastutava töötleja õigustatud huvil.

13 Andmete ülekandmise õigus

Juhtudel, kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul:

 • andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale;
 • andmesubjektil õigus nõuda, et vastutav töötleja edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav ja see ei ole vastutava töötleja jaoks ebamõistlik. Selle õiguse kasutamine ei tohi kahjustada teiste õigusi ja vabadusi.

14 Juhised andmesubjektide õiguste kasutamiseks

Taotlused andmesubjektide õiguste kasutamiseks võib saata aadressile recruitment@stockmann.com.

Kui vastus sisaldab isikuandmeid, esitatakse andmed krüpteeritult elektroonilisel kujul või tähitud kirjaga. Kirja kättesaamise võib allkirjastada ainult selle ettenähtud saaja. Selle eesmärgiks on tagada tegeliku saaja andmete konfidentsiaalsus.

Isikuandmete töötlemise või EL isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate õiguste kasutamise küsimustes seoses Stockmanni funktsioonidega palume pöörduda Stockmanni andmekaitseametniku poole. Andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta e-posti aadressil tietosuoja@stockmann.com või helistades numbril +358 (0)9 1221 ja paludes operaatoril luua ühendus andmekaitseametnikuga.

15 Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kehtivaid andmekaitseregulatsioone.

Riiklikuks järelevalveasutuseks on riigi andmekaitseamet.