Datu un privātuma politika

Kad jūs izmantojat mūsu vietni, mēs varam lūgt jūsu personas informāciju un to apstrādāt, ja nepieciešams, lai jūs identificētu un sniegtu jums pakalpojumus un nosūtītu jums ziņojumus.

Sīkdatņu izmantošana
Mēs savos pakalpojumos izmantojam sīkdatnes. Sīkfaili parasti tiek izmantoti tiešsaistes pakalpojumos. Tie ir mazi faili, kas identificē apmeklētājus un tiek pārsūtīti no servera uz apmeklētāja datoru. Mēs izmantojam sīkfailus, lai apmeklētāji varētu pāriet no viena pakalpojuma uz citu mūsu tīmekļa vietnē vienas sesijas laikā. Apmeklētājs nevar redzēt, ka tiek izmantotas sīkdatnes, un tas neietekmē apmeklētāja datoru.

Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai uzraudzītu apmeklētāju trafiku, lai mēs varētu uzlabot savus pakalpojumus. Apmeklētāju plūsmas uzraudzība Stockmann tiešsaistes pakalpojumos ietver to lapu analīzi, kurās apmeklētāji nonāk, un lapas, no kurām viņi atstāj.

Sīkdatņu izmantošana ir droša, un tās nekaitē apmeklētāju datoriem vai failiem. Ja vēlaties, varat bloķēt sīkfailus izmantotās tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos.

Vietne stockmanngroup.com izmanto Google Analytics, kas ir Google Inc. analīzes rīks. Google Analytics izmanto sīkfailus, kas ir teksta faili, lai uzlabotu stockmanngroup.com vietnes lietošanas analīzi. Jūs varat bloķēt sīkfailus savas tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas vietnes funkcijas nedarbosies, ja sīkfaili ir bloķēti.

Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā jūsu datus, kā paskaidrots šajā lapā un saskaņā ar Google datu aizsardzības politiku. Šādi Google izmanto savāktos datus.

STOCKMANN DARBĀ PIEŅEMŠANAS PRIVĀTUMA POLITIKA

ES Vispārīgā datu aizsardzības regula (2016/679), 12., 13. un 14. pants

1 Pārzinis un kontakti jautājās attiecībā uz datu failu

Stockmann SIA (uzņēmuma reģ. Nr. 40003398680)
E-pasta adrese: personalsriga@stockmann.com

2 Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

Šajā reģistrā ietvertie personas dati tiek apstrādāti galvenokārt darbā pieņemšanas pasākumu īstenošanai un pārvaldībai. No reģistrējušās personas saņemtā informācija tiek apstrādāta, lai novērtētu personas piemērotību un veiktu saziņu saistībā ar pieteikšanās un atlases procedūru. Dati tiek apstrādāti ar datu subjekta piekrišanu.

 

Kandidātu reģistrā ietvertos personas datus var arī apstrādāt, lai parādītu datu pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistībā ar darbinieku atlasi, kā arī ar mērķi sagatavot, iesniegt vai aizstāvēt likumīgu prasību, kad apstrāde ir veikta datu pārziņa leģitīmās interesēs.

 

Ja kandidāts tiek izvēlēts amatam, dati tiek pārsūtīti uz “Stockmann” cilvēkresursu vadības sistēmu, lai īstenotu nepieciešamos pieņemšanas darbā pasākumus.

3 Personas datu grupas

Personas dati jeb personīgā informācija ir jebkāda informācija par personu, ar kuras palīdzību šo personu var identificēt. Tie neietver datus, kuros identitāte ir slēpta (anonīmus datus).

Darbā pieņemšanas procesā mēs no jums varam ievākt un apstrādāt tālāk norādītos personas datus.

 • Identitātes dati, piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds vai līdzīgs identifikators.
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numuri.
 • Dati par darbu, piemēram, jūsu CV, iepriekšējā darba pieredze un cita saistītā informācija.
 • Prasmju un kompetenču dati, piemēram, jūsu izglītības līmenis, sertifikāti, valodas prasmes, dati no novērtējumiem un citi saistītie dati.
 • Priekšatlases testa dati (ja tas ir veikts procesa laikā), piemēram, rakstiskā un mutiskā testa rezultāti.
 • Fizioloģiskā informācija, piemēram, fotoattēls (nav obligāti), video (iespējams).
 • Mēs papildus ievācam un apstrādājam personas datus, ko jūs mums sniedzat intervijās un pieteikumos.
 • (Tikai drošības dienesta amatiem Somijā) drošības pielaide– informācija, kas drošības pielaidē iegūta no drošības dienesta. Drošības pielaidē apstrādājamo informāciju reglamentē Likums par drošības pielaidi (726/2014).

(Tikai drošības dienesta amatiem Somijā) kredītvēsture – no pakalpojumu sniedzēja saņemta informācija par kandidāta kredītvēsturi un iespējamiem pārkāpumiem.

4 Datu avoti

Tieša saziņa. Mēs galvenokārt ievācam personas datus no jums, piemēram, kad iesniedzat mums savu CV, aizpildāt pieteikuma veidlapu un sniedzat mums informāciju par sevi darba intervijā.

 

Trešās personas vai publiski pieejami avoti. Mēs varam saņemt datus par jums no trešām personām, piemēram:

 • jūsu norādītajām kontaktpersonām atsauksmju sniegšanai;
 • tādām trešām personām kā personāla atlases vai prasmju novērtēšanas uzņēmumi;
 • ārējām tīmekļa vietnēm, ja esat norādījis saites uz tām, piemēram, LinkedIn;
 • iespējamas kredītvēstures pārbaudes gadījumā – no verificēta vietējā partnera.

Mēs ievāksim šādus datus tikai tad, ja būsim jūs informējuši par ievākšanu un saņēmuši jūsu piekrišanu.

5 Profilēšana vai automatizēta lēmumu pieņemšana

Lai novērtētu personas piemērotību darbā pieņemšanas procesā, tiek novērtēta kandidāta piemērotība, spējas un kompetence attiecībā pret vakances aprakstu. Kandidāta profils tiek izveidots no šajā ziņojumā norādītās informācijas. Kandidātu profilēšana neietver automatizētu lēmumu pieņemšanu.

6 Datu saņēmēji

 • Darbā pieņemšanas sistēmas nodrošinātājs “TalentAdore Oy”.

   

  Verificēts vietējais kredītvēstures pārbaudes partneris: kredītvēstures informācijas pārbaudes nolūkā reģistra turētājs nodrošina nepieciešamo identifikācijas informāciju.

   

  Personāla atlases uzņēmumi: pieteikšanās procesā ietvertie personas dati tiek kopīgoti ar personāla atlases uzņēmumu, kas veic uzdevumu.

   

  Drošības izmeklēšanas dienests: reģistra turētājs var iesniegt pieprasījumu un identifikācijas informāciju iestādei, kas veic izmeklēšanu.

   

  Izpaušana iestādēm, pamatojoties uz tiesību aktiem, piemēram, likumā noteiktās sociālās apdrošināšanas organizācijai un noziegumu izmeklēšanā (policijai).

7 Datu nosūtīšana uz valstīm ārpus ES vai EEZ

Dati netiek nosūtīti ārpus ES vai EEZ.

8 Personas datu glabāšanas termiņš

Ievāktie dati tiek uzglabāti tikai 18 mēnešus un tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams sākotnējiem nolūkiem, kuriem personas dati tika ievākti, vai ar tiem saderīgiem nolūkiem. Glabāšanas termiņš ir atkarīgs no vietējiem tiesību aktiem par datu glabāšanu un tiek noteikts saskaņā ar tiem.

 

Uz piekrišanas pamata apstrādātie dati tiek dzēsti pēc piekrišanas atsaukšanas.

 

Pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, pārzinis var glabāt datus, cik vien ilgi tas ir nepieciešams leģitīmo interešu aizsardzībai. Tādos gadījumos glabāšanas termiņš tiek noteikts, pamatojoties uz noilguma termiņiem un termiņu beigām.

9 Tiesības uz piekļuvi un labošanu

Tiesības saņemt informāciju

Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par to, kādi dati tiek ievākti un kādiem nolūkiem tas tiek darīts, kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats un kam dati tiek izpausti.

 

Tiesības uz piekļuvi

Datu subjektam ir tiesības pārskatīt, kādi dati par viņu ir saglabāti datu failā, kā un kādiem nolūkiem dati tiek izmantoti. Pārzinim pēc pieprasījuma jānodrošina apstrādē esošo personas datu kopija. Kopijas nodrošināšana nedrīkst negatīvi ietekmēt citu personu tiesības un brīvību.

 

Tiesības uz labošanu

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labo jebkādus ar to saistītus neprecīzus un kļūdainus personas datus. Ja datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti, tam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis ierobežo datu apstrādi uz laiku, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti.

 

Ņemot vērā datu izmantošanas nolūku, datu subjektam ir tiesības papildināt nepilnīgus personas datus. Datu subjekts galvenokārt atbild par pārziņa informēšanu par jebkādām ar tā personas datiem saistītām izmaiņām vai trūkumiem. Pārzinis atbild par tūlītēju konstatēto kļūdu labošanu.

 

Tas informē katru saņēmēju, kuram izpausti personas dati, par jebkādiem personas datu labojumiem un papildinājumiem, ja vien tas nav neiespējami vai neprasa nesaprātīgas pūles.

10 Tiesības uz dzēšanu

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu tā personas datus, ja ir spēkā kāds no šiem nosacījumiem:

 

 • personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tie tika ievākti vai citādi apstrādāti;
 • datu subjekts atsauc savu piekrišanu, un apstrādei nav cita juridiskā pamata;
 • personas datu apstrāde veikta nelikumīgi;
 • personas dati jādzēš, lai izpildītu ar likumu noteiktu pienākumu, kas izriet no ES vai valsts tiesību aktiem.

 

Datus nav nepieciešams dzēst pat tad, ja tas tiek pieprasīts, ja pārzinim ir tiesības apstrādāt datus, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgu prasību. Pārzinim par personas datu dzēšanu jāinformē katrs saņēmējs, kuram ir izpausti personas dati, ja vien tas nav neiespējami vai neprasa nesaprātīgas pūles.

11 Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Datu subjektam ir tiesības ierobežot pārziņa veikto personas datu apstrādi šādās situācijās:

 • apstrāde ir nelikumīga – tādā gadījumā pārzinim parasti ir pienākums dzēst datus, bet datu subjekts nepiekrīt personas datu dzēšanai un pieprasa to izmantošanas ierobežošanu;
 • pārzinim personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem, bet datu subjektam tie nepieciešami likumīgas prasības celšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

 

Ja datu subjekts ir pieprasījis apstrādes ierobežošanu, personas datus drīkst apstrādāt tikai ar datu subjekta piekrišanu (izņemot datu glabāšanu); lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgu prasību vai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības; vai pamatojoties uz svarīgām ES vai dalībvalsts sabiedrības interesēm.

 

Pārzinim par personas datu apstrādes ierobežošanu jāinformē katrs saņēmējs, kuram ir izpausti personas dati, ja vien tas nav neiespējami vai neprasa nesaprātīgas pūles.

 

Darbā pieņemšanas sistēmā “TalentAdore” talantu kopienas funkcijas ietvaros personas dati tiek glabāti 24 mēnešus (glabāšanas termiņš) pēc pievienošanās vai pievienošanas talantu kopienai. Šī glabāšanas termiņa beigās personai tiek aktīvi jautāts par vēlmi turpināt būt kopienas biedram. Pēc aktīvas apstiprinājuma sniegšanas persona var turpināt darboties kā kopienas biedrs ilgāku laiku; pretējā gadījumā personas dati pēc šī glabāšanas termiņa tiek automātiski dzēsti.

12 Tiesības uz piekrišanas atsaukšanu un iebilšanu

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, pirms tās atsaukšanas. Tiesības iebilst nepastāv, ciktāl personas datu apstrādes pamatā ir vienošanās un tā ir nepieciešama vienošanās izpildei vai ciktāl apstrāde ir nepieciešama likumā noteikta pienākuma izpildei. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret tā personas datu apstrādi, kad apstrādes pamatā ir pārziņa leģitīmās intereses.

13 Tiesības uz datu pārnešanu

Gadījumos, kad apstrādes pamatā ir piekrišana vai vienošanās:

 • datu subjektam ir tiesības saņemt ar to saistītus personas datus, kurus tas ir sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības nosūtīt datus citam pārzinim;
 • datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai dati tiktu nosūtīti tieši citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams un pārzinim šāda darbība nav nesamērīga. Šo tiesību īstenošana nedrīkst negatīvi ietekmēt citu personu tiesības un brīvību.

14 Norādījumi attiecībā uz datu subjektu tiesību izmantošanu

Lūgumus īstenot datu subjektu tiesības var sūtīt uz e-pasta adresi rekrytointi@stockmann.com.

 

Ja atbilde ietver personas datus, dati tiek iesniegti šifrētā veidā elektroniskā formātā vai ierakstītā vēstulē. Par vēstules saņemšanu drīkst parakstīties tikai tās paredzētais saņēmējs. Tādējādi tiek nodrošināta faktiskā saņēmēja datu konfidencialitāte.

 

Jautājumos par personas datu apstrādi vai tiesību īstenošanu, kuras pamatā ir ES Vispārīgo datu aizsardzības regula, saistībā ar “Stockmann” funkcijām, lūdzu, sazinieties ar “Stockmann” datu aizsardzības speciālistu. Ar datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz epasta adresi personalsriga@stockmann.com (latviešu/ angļu valodā)  tietosuoja@stockmann.com (angļu valodā) vai zvanot uz tālruņa numuru +358 (0)9 1221 (angļu valodā) un lūdzot operatoru savienot jūs ar datu aizsardzības speciālistu..

15 Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādēm, ja tas uzskata, ka ar to saistīto personas datu apstrāde ir piemērojamo datu aizsardzības noteikumu pārkāpums.

 

Konkrētās valsts datu aizsardzības birojs ir Datu valsts inspekcija.

 

Datu valsts inspekcija

Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Latvija

 

E-pasts – pasts@dvi.gov.lv

Telefona numurs  +371 67223131